Zakládací listina

NZ 72/2011
N 89/2011

N o t á ř s k ý   z á p i s

sepsaný dne 23.3.2011 (slovy: dvacátého třetího března roku dva tisíce jedenáct) dle ustanovení § 62 notářského řádu mnou, JUDr. Alenou Klocovou, notářkou v Praze, v mé notářské kanceláři v Praze 5, Holečkova 29/657, na žádost níže uvedené účastnice.

 

Účastnice:

paní Jiřina Teplická, trvale bytem Praha 5, Stodůlky, jejíž osobní totožnost byla ověřena úředním průkazem (občanským průkazem) a která prohlašuje, že je k právním úkonům způsobilá.

Paní Jiřina Teplická zakládá podle ustanovení § 4 zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, jako jediný zakladatel obecně prospěšnou společnost (dále jen „společnost“) zakládací listinou v tomto znění:

 

zakládací listina
obecně prospěšné společnosti

 

I. Název a sídlo společnosti

Název společnosti: NÁRUČ PRO DĚTI A MLÁDEŽ, o.p.s.
Sídlo společnosti: Praha 5, Stodůlky, Bronzová 2010/1, PSČ 155 00.

 

 

II. Zakladatel společnosti

Jediným zakladatelem společnosti je paní Jiřina Teplická, trvale bytem Praha 5.

 

 

III. Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

 

IV. Druh poskytovaných služeb

 1. Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby:
  pracovní rehabilitace pro mládež do 26 let,
  – mládeži do 26 let ohrožené exkluzí pomáhat při její integraci do společnosti
  – vytváření pracovních míst pro mládež do 26 let formou provozování chráněné pracovní dílny,
  – poskytování ozdravného terapeutického programu pro mládež do 26 let,
  – provozování prázdninového tábora pro děti a mládež do 26 let,
  – provozování telefonické linky důvěry pro děti a mládež do 26 let.
 2. Správní rada je oprávněna po předchozím souhlasu zakladatelky rozhodnout o doplnění, zrušení či změně poskytovaných služeb.

 

 

V. Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

 1. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby jen fyzickým osobám.
 2. Služby budou poskytovány zejména zájemcům, kteří ukončili pobyt v diagnostickém ústavu dětí a mládeže, drogově odvykacím či podobném zařízení pro děti a mládež.
 3. Služby uvedené v čl. IV. (mimo linku důvěry) bude společnost poskytovat na základě písemné dohody mezi společností a žadatelem o službu, nebo zákonným zástupcem.
 4. Společnost bude obecně prospěšnou činnost realizovat v pořadí podle požadavků vznášených na její aktivity a do naplnění její kapacity.
 5. Služby společnosti mohou být na základě rozhodnutí správní rady poskytovány i za úplatu, pokud nebudou prostředky na jejich poskytování zcela uhrazeny z dotací, grantů a darů fyzických a právnických osob. Ceny se stanoví pro žadatele jednotlivých druhů služeb jednotně. Výše úplaty se stanoví tak, aby byly pokryty náklady spojené s poskytováním těchto služeb. Ceník služeb bude zveřejněn v každé provozovně společnosti, v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti, a bude s ním seznámen každý zájemce o službu.

 

 

VI. Orgány společnosti

 1. Orgány společnosti jsou:
  1. Správní rada
  2. Dozorčí rada
  3. Ředitel/-ka

 

VII. Správní rada

 1. Správní rada má tři členy.
 2. Správní radu jmenuje zakladatelka společnosti.
 3. Funkční období člena správní rady je tříleté.
 4. Opětovné členství ve správní radě je možné.
 5. Prvními členy správní rady jsou:
  1. paní Dana Mlčochová, trvale bytem okr. Kutná Hora.
  2. paní Lenka Tůmová, trvale bytem Červené Janovice, okr. Kutná Hora.
  3. pan Antonín Teplický, trvale bytem Praha 9.
 6. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu/-kyni, který/-á svolává a řídí zasedání správní rady.
 7. V pracovněprávním vztahu k této obecně prospěšné společnosti může být jedna třetina členů správní rady.
 8. Do působnosti správní rady náleží:
  1. Vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku obecně prospěšné společnosti statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace obecně prospěšné společnosti.
  2. Schvalovat změnu statutu.
  3. Jmenovat a odvolávat ředitele/-ku obecně prospěšné společnosti a uzavírat s ním/ní smluvní poměr a stanovit mu/jí výši mzdy.
  4. Rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností společnosti.
  5. Vydávat předchozí písemný souhlas k:
   – nabytí, zcizení nebo zatížení nemovité věci.
   – nabytí nebo zcizení movité věci, zřízení věcného břemene nebo předkupního práva u movité věci, jejíž cena je vyšší než hodnota veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky,
   – nabytí nebo zcizení autorských práv nebo průmyslových práv.
  6. Schvalovat rozpočet obecně prospěšné společnosti a jeho změny, a náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti.
  7. Schvalovat řádnou i mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti.
  8. Rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti, a v případě podle § 4 odst. 4 zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění rozhoduje o určení obecně prospěšné společnosti, na kterou se převede likvidační zůstatek.
  9. Vyhledávat a projednávat další nové pronájmy potřebných nebytových prostor.
  10. Vyhledávat vyhlášená témata pro granty, dotace a jednat s finančními ústavy, se sponzory a dárci.
  11. Vyhledávat a přijímat nové zaměstnance pro zajištění obecně prospěšných služeb.
  12. Vyhledávat a přijímat pracovníky pro dobrovolnickou činnost.
 9. Správní rada bude zasedat dvakrát ročně.
 10. Schůze správní rady je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. Správní rada rozhoduje o zrušení společnosti, o zřízení poboček společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, všemi členy správní rady. V ostatních v věcech rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.
 11. Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento být bezúhonnou osobou nebo pozbude způsobilosti k právním úkonům nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 248/1995 Sb., v platném znění, zakládací listinu nebo statut společnosti.

 

 

VIII. Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
 2. Dozorčí radu jmenuje zakladatelka společnosti.
 3. Dozorčí rada má nejméně tři členy.
 4. Prvními členy dozorčí rady jsou:
  1. paní Anna Kytková, trvale bytem Praha 5.
  2. paní Alena Holfeldová, trvale bytem Praha 4.
  3. paní Martina Kukrálová, trvale bytem Praha 5.
 5. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté.
 6. Do působnosti dozorčí rady náleží:
  1. Přezkoumávat řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti.
  2. Nejméně jedenkrát ročně podávat zprávu řediteli a správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
  3. Dohlížet na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti.
 7. Dozorčí rada je oprávněna:
  1. Nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje.
  2. Svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti.
 8. Dozorčí rada je povinna upozornit ředitele a správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti. Také stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu ke zjednání nápravy a informovat o všem zakladatelku.
 9. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady, musí jim být uděleno slovo, pokud o ně požádají.
 10. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K jejímu rozhodnutí je třeba souhlasu většiny všech přítomných členů.
 11. Zakladatel odvolá člena dozorčí rady, přestane-li tento být bezúhonnou osobou nebo pozbude způsobilosti k právním úkonům nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 248/1995 Sb., v platném znění, zakládací listinu nebo statut společnosti.

 

IX. Ředitel/-ka společnosti

 1. Ředitel/-ka je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem.
 2. Ředitele/-ku společnosti jmenuje a odvolává správní rada.
 3. Ředitel/-ka nemůže být členem správní ani dozorčí rady společnosti, je však oprávněn/-a zúčastnit se jednání správní rady společnosti s hlasem poradním.
 4. Ředitel/-ka vykonává funkci ve smluvním poměru.
 5. Ředitelkou obecně prospěšné společnosti je paní Jiřina Teplická, trvale bytem Praha 5, Stodůlky.

 

 

X. Odměňování a stanovení výše odměny členům správní rady, dozorčí rady a ředitele/-lky

 1. Členům správní rady, dozorčí rady a řediteli/-lce bude za výkon jejich funkcí poskytována odměna za každý měsíc v roce. Výši odměn stanoví zakladatelka na základě návrhu správní rady, a to při každém měsíčním vyúčtování v roce.
 2. Vedle odměny za výkon funkce lze členům správní rady, dozorčí rady i řediteli/-ce poskytovat náhradu výdajů do výše určené právním předpisem.
 3. Při finančním zůstatku společnosti 15.000,–Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) a nižším se odměny a náhrady výdajů vyplatí zpětně v následujícím měsíci po tomto vyúčtování.

 

 

XI. Výroční zprávy

 1. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v termínu, který stanoví správní rada, nejpozději však do šesti měsíců po skončení účetního období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději deset měsíců po skončení účetního období.
 2. Výroční zprávu společnost do třiceti dnů po jejím schválení správní radou uloží do sbírky listin. Všechny výroční zprávy také budou veřejně přístupné na internetových stránkách společnosti.

 

 

XII. Doplňková činnost

 1. Kromě obecně prospěšných služeb vykonává společnost i doplňkovou činnost: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 2. Správní rada rozhoduje o předmětu a rozsahu doplňkových činností této společnosti nad rámec vymezený v zakládací listině.
 3. Podmínky pro poskytování doplňkové činnosti stanoví správní rada ve statutu po předchozím souhlasu zakladatelky.

 

 

XIII. Zrušení společnosti

V případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady.

 

 

XIV. Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastnicí přečten a v celém rozsahu schválen.

 

 

podpis

Jiřina Teplická

podpis

JUDr. Alena Klocová

razítko

Notářská kancelář